AMA’ NAM MIN A GEN HI E . . . (CIAMNUIHNA)

ADS

laughing

Sangkhak sung ni khatin tanlang a kah pan a tapa in a pa kiangah;
Ta: ”Pa aw, mihing pen koi pan a kipiang a le?”
Pa: ”Adam leh Eve pan a kipiang hi ei”
Tua khit ciang a nu’ kiangah;
Ta: ”Nu aw, mihing pen koi pan a kipiang a le?”
Nu: ”Zawng pan a kipiang hi ei”
A pa’ kiangah pai kikin;
Ta: ”Pa aw, nang hong khem teh. Ka nu’n mihing pen zawng pan a kipiang ci hi ven”
Pa: ”Tua bel na nu’n ama’ nam min a gen hi ding ai ve”

Leave a comment

Your email address will not be published.


*