ZCD (ZOMI CONGRESS FOR DEMOCRACY) PARTY IN YANGON REGION AH MEEKUANG LUI DING

ADS

chin_state

ZCD party in Yangon Region, Dagon Seikkan township ah meekuang lui ding, ci-in ZCD Secretary Pu Anthony in July 28 ni-in gen hi.

Dagon Seikkan township pen Zomi tampi tak a teenna mun hi a, a diakdiakin Yuzana Garden City ah teeng uh hi. Tua ban ah ZCD in Zogam sung Falam, Haka, Tedim, Tonzang leh Sagaing Region sung Kalay, Tamu townshipte ah taangmi mun 20 ai bang meekuang lui ding uh hi.

ZCD pen tu laitak Chairman Pu Cin Sian Thang leh Secretary Pu Gin Kam Lian in makaih uh a, 1990 kum Kawlgam kiteelnapi ah Tedim leh Tonzang pan gualzawhna ngah ngei uh hi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*